Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Thực hiện các nhiệm vụ theo mảng chức năng công việc được phân công bao gồm một hoặc nhiều nội dung, nhưng không giới hạn các nhiệm vụ và trách nhiệm như sau:

   - Xây dựng, vận hành và rà soát điều chỉnh mô hình tổ chức, quy chế hoạt động, chức danh, bản mô tả công việc, KPIs phù hợp với định hướng, tầm nhìn và chiến lược kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ, đảm bảo phát huy tối đa nguồn lực.

   - Xây dựng, vận hành và rà soát điều chỉnh chính sách, kế hoạch và quy trình bồi dưỡng, quản trị, phát triển nguồn nhân lực, bao gồm: quản lý nhân tài, quản trị thành tích, luân chuyển bổ nhiệm phù hợp theo từng thời kỳ.

   - Xây dựng, vận hành và rà soát điều chỉnh các văn bản, quy định, quy trình về quan hệ lao động: nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy định về ký kết, chấm dứt HĐLĐ và các văn bản khác theo quy định của pháp luật đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty từng thời kỳ. 

   - Giám sát việc triển khai và thực thi chính sách: Kiểm soát, đánh giá mức độ phù hợp của các quy định, quy trình nội bộ công ty về nhân sự (trước - trong và sau khi ban hành), đảm bảo bám sát chiến lược, chính sách nhân sự. Trên cơ sở kết quả giám sát các chính sách nhân sự, qua các kênh thông tin phản hồi, chủ động đề xuất phương án xử lý vi phạm, điều chỉnh kịp thời, phù hợp. Định kỳ, đột xuất báo cáo Cấp có thẩm quyền về tình hình thực hiện, tuân thủ các chính sách nhân sự tổng thể hoặc chi tiết

Job Requirement

1. Trình độ : 

- Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Luật

2. Kinh nghiệm :

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm công tác triển khai và quản lý nhân sự tại các Ngân hàng hoặc Công ty lớn;

- Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh Trung bình (tương đương với TOEIC 405-600);

- Có kiến thức về Tài chính Ngân hàng, Quản trị nhân lực và Pháp luật liên quan đến Nhân sự, Tài chính Ngân hàng;

- Am hiểu về chính sách nhân sự chung và chính sách phát triển tổ chức;

- Có kiến thức và hiểu biết về chính sách, quy định, quy trình về công tác nhân sự

Hướng dẫn ứng tuyển

- Điền file Thông tin ứng viên theo mẫu của Mcredit. Tải mẫu Thông tin ứng viên tại đây
- Chọn nút "ỨNG TUYỂN" trên website này để ứng tuyển trực tuyến.
- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Mcredit.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi, Northern region
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CV/ CVCC/ Chuyên gia, CV/ CVCC/ Chuyên gia, CV/ CVCC/ Chuyên gia, CV/ CVCC/ Chuyên gia, CV/ CVCC/ Chuyên gia Phát triển ứng dụng số, CV/ CVCC Phát triển ứng dụng số
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: portfolio management, customer portfolio, CV/CVCC Quan ly danh muc khach hang, CV/CVCC Quản lý Danh mục Khách hàng
 • Number of positions: 2
 • Posted: 03/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 2
 • Posted: 02/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 3
 • Posted: 09/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: CVCC Rủi ro thị trường, market risk, rủi ro thanh khoản, CV/CVCC Rủi ro thị trường
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên gia Quản trị dữ liệu, Quản trị dữ liệu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên thúc đẩy bán, Chuyên viên thúc đẩy bán, Chuyên viên thúc đẩy bán, Chuyên viên thúc đẩy bán, Chuyên viên thúc đẩy bán, CVCC/CV Thúc đẩy bán
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/02/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Trợ lý Ban Tổng Giám Đốc, assistant, trợ lý, Trợ lý Ban Tổng Giám Đốc, Trợ lý Ban Tổng Giám Đốc, Trợ lý Ban Tổng Giám Đốc, Trợ lý, Assistant, Trợ lý, Assistant
 • Number of positions: 1
 • Posted: 09/01/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.