Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên/Chuyên viên Cao cấp Kế toán nội bộ

Work Location Ha Noi (Dong Da District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences No Experience
Salary Competitive
Industry Accounting / Auditing / Tax, Banking, Statistics, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/01/2020

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • International Travel Opportunity
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development

Job Description

 • Kiểm soát chi tiêu:

- Kiểm tra hồ sơ thanh toán các khoản chi tiêu nội bộ (VD: chi phí công vụ,  marketing, lương và chế độ cho người lao động, xây dựng cơ bản và đầu tư mua sám tài sản...). Giám sát việc thực hiện theo định mức chi tiêu và hạn mức phán quyết. Thực hiện rà soát, đôn đốc việc thanh quyết toán các khoản chi phí này.
- Đánh giá các phương án mua sắm, thẩm tra giá/ dự toán chi phí, đưa ý kiến về các điều khoản nội dung hợp đồng chi tiêu mua sắm, xây dựng cơ bản; tham gia đàm phán các hợp đồng kinh tế; tham gia các dự án đầu tư tài sản, xây dựng cơ bản theo phân công.

 • Thực hiện thanh toán, hạch toán ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động chi tiêu nội bộ theo quy định. Theo dõi công nợ phải thu, phải trả, đôn đốc thu hồi.
 • Hạch toán, quản lý, theo dõi, trích khấu hao, tài sản cố định, phân bổ công cụ dụng cụ,và các chi phí chờ phân bổ khác. Phối hợp các đơn vị trong công tác kiểm kê, thanh lý, quản lý tài sản theo qui định. 
 • Tính toán, đối soát số liệu thuế phát sinh và quyết toán thuế định kỳ. Lập các báo cáo kê khai thuế, báo cáo, thực hiện các thủ tục đăng ký và hạch toán các nghĩa vụ liên quan đến thuế của công ty; hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo các qui định về thuế.

Job Requirement

 • Đại học chuyên nghành Tài chính Kế toán Kiểm toán (hoặc tương đương)
 • Từ 2 năm kinh nghiệm kế toán doanh nghiệp hoặc tổ chức tín dụng.
 • Kỹ năng Excel tốt.
 • Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh Trung bình; hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh Tài chính và trao đổi được bằng tiếng Anh các nội dung đơn giản liên quan công việc.

People also viewed

Join Mcredit!

Stay Connected. Why?

Survey

Which channel do you know about Mcredit Network:

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Social Network
 • Other

Mcredit Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.