Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng Tín Dụng

Work Location Ha Noi (Dong Da District),  Ho Chi Minh (Tan Binh District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary 12,000,000 - 18,000,000 VND
Industry Banking, Finance / Investment
Deadline to Apply 21/09/2020

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Health checkup
 • Training & Development

Job Description

Giám sát tính tuân thủ:
- Thực hiện kiểm tra hồ sơ tín dụng định kỳ hoặc đột suất tại các đơn vị
- Giám sát các khoản vay không tuân thủ đúng theo các quy định đặt ra trong chính sách tín dụng như các khoản vay quá hạn.

Quản lý chất lượng tín dụng:
- Đánh giá chất lượng tín dụng của các đơn vị nhằm xác định những bất hợp lý, rủi ro tiềm ẩn và đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp 
- Phát hiện kịp thời và đề xuất biện pháp xử lý thích hợp đối với các khoản tín dụng có vấn đề, nợ quá hạn mới phát sinh tại đơn vị. 

Báo cáo giám sát chất lượng tín dụng 
- Lập các báo cáo phân tích, đánh giá chất lượng tín dụng định kỳ hoặc bất thường, báo cáo về xu hướng phát triển, báo cáo phân tích, bài học kinh nghiệm để định hướng cho công tác quản lý và tham mưu cho các cấp lãnh đạo quan tâm đến những danh mục vay cần chú ý. 

Tham gia xây dựng, cải tiến quy trình, quy chế, chính sách liên quan đến công tác giám sát chất lượng tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học trở lên
- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm có liên quan
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về sản phẩm, quy trình tín dụng, phê duyệt hoặc kiểm toán, kiểm soát nội bộ 
- Đọc hiểu tiếng Anh, giao tiếp cơ bản
- Hiểu biết văn bản, chính sách, quy định của Nhà nước và pháp luật
- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề

People also viewed

Join Mcredit!

Stay Connected. Why?

Survey

Which channel do you know about Mcredit Network:

 • Internet, banner ad
 • Newspapers, television
 • Friends and relatives
 • Social Network
 • Other

Mcredit Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.